Skip to main content

Chumma oru try - 5

Click here for previous parts

சித்திரை திங்கள் என -மோக
நித்திரை விலக
பங்குனி வெயில் போல
ஞானம் ஒலிரிட - தான்
மன்குனி ஆனதை உணர்ந்தான்
பெற்ற மாங்கனி  சிசுவினை
துறந்தான் - கௌஸிகன்

கடமை முடிந்ததும்
பலனை பாராது
கீதை வழி நடந்தாள்
பெற்ற பிள்ளை தனை மறந்தாள்
தாய்மைக்கு கருமை பூசி பறந்தாள்
மேலோர் நகைக்கு ஆளான மேனகை

சகுந்த பறவைகள்
சூழ்ந்து அமர்ந்திருக்க
கூட்டினுள்ளே ஒரு குட்டி தலை -
அவளை விட்டு பெற்றோர் பெற்றனர் விடுதலை
காரணம் இந்திரன் என்னும் தறுதலை
அவளே சகுந்தலை

கணவனை துறக்கும்
கட்டம் கொண்டவள்
கன்வரின்
கண் பட்டாள்
ரிஷி மூலம் பிறந்தவளின்
ரிஷிமூலம் உணர்ந்த கன்வர்
பசி கொண்டு அழுத பிள்ளை
துயர் போக்க துணிந்தார்
தன் ஆசிரமம் விரைந்தார்

மானும் மயிலும்
மரமும் துறமும்
துணையாய் கொண்டு வளர்ந்தாள்
இணையாய் இன்னோர் அழகி
உண்டு இனி பிறந்தால்
என காண்போர் வியந்திட மலர்ந்தாள்
சகுந்தலை


Comments

Ramesh said…
Enna orey poetrya varudhu. Effect of good lady yaa ??? :):)

Hey Gilsu - Demand the good Sriram Khe (he of the Kaayalan Kadai fame!!) to read and comment on this :):):)
Sriram Khé said…
Kayalaan Kadai Khé ...
how's that for an alliteration? ;)

எல்லாரும் கவிதை எழுத படிக்கணும்

It is not that we all become Kannadasans and Tennysons--we won't. But, as much as we teach people how to write prose, we need to emphasize poetry as well. A few years ago, an English faculty colleague put it well: poetry is for the emotions that make us humans.

If this poem writing was thanks to the "good lady" muse, then she deserves an extra special gift, Gils ;)
gils said…
@thala:
lol :D:D veetla vaangara paatalaam posta poatta maalaathu :D:D

@sriram:

challenge acceptednu comment paathapo kooda namabala :D:D varuga varuga :D:D tamizhla comment...egaaawddd
gils said…
@thala:
lol :D:D veetla vaangara paatalaam posta poatta maalaathu :D:D

@sriram:

challenge acceptednu comment paathapo kooda namabala :D:D varuga varuga :D:D tamizhla comment...egaaawddd

Popular posts from this blog

Chennai-28 part 2- boys are back

The best thing about the first part of the movie, Chennai-28, that came like a decade back was its originality. The pin code had a role to play and was right in the scheme of things which made the movie a hit. It was a nostalgic walk through for people like me who grew up near that area and all those cricket grounds and lanes and streets had ready recall value. Bonus was the simple story with tongue in cheek one liners and the climax twist that was a roftl howler on the team. Even the songs were memorable and everything clicked well in first part. Very rarely do we get sequels which are a literal continuation with almost the same cast playing their age per the story. A big kudos to the director for the setup. Nothing seems artificial and he has played to the strength of the story pretty well. The cricket crazy boys in first part have all become adults, with none, but for one, are bachelor. They’ve their daily routine life, which other than many things, is totally devoid of playing cri…

La la land

The whole issue of mini-mum usurping the throne is heading towards Stockholm syndrome of a climax. All that is required is for her to appear before mike in a publicized meet and cry a few tears on how people are tarnishing and passing cheap comments on her and blocking her opportunity just because she was an assistant to the late supremo. Social media is abuzz with meme’s of how the ex-servant maid is now going to be the next ruler of the state and are, as usual, over the top in decrying her and her intentions. Some of the comments and memes may straight away invite defamation cases and are out right condemnable even if true. What such people miss out is that, though their intention of stopping a corrupt person to come to power may be justified, their means are not. Not a single meme or post talks about how corrupt she is and what are the charges against her and no one is questioning her source for creating such a vast fortune when her original and only known occupation had always bee…

Remo - Movie review

Much ado about Remo could very well be an apt title for this post. Siva Karthikeyan has reinvented the tried and tested success formula of wastrel hero winning laddu heroine, patented by Dhanush and Vijay and Ajith and who-is-who in the movie industry. At some point of time in their career, before their image started deciding scripts for them, all mass heroes have been victim of picking scripts that were bordering on female harassment to abuse, when the same scenario if applied to the villain would lead to fatal consequences for him what might earn catcalls and whistles and even duet for the hero, mocking the heroine. And all said and done, if she, sanely, decides to reject the advances of the hero, there would be even more bashing bhashans on how selfish womenfolk are as compared to how selfless and pure the guys who woo are, who are in fact wastrels as pronounced by all and sundry, right from their own parents to peers to people of their parish.

Rajini successfully tapped the male e…